top of page

Regulamin Zawodów Wędkarskich
Koła PZW Stelmet Zielona Góra

Załącznik do Uchwały nr 2/2023 Zarządu Koła PZW Stelmet w Zielonej Górze z dnia 3.04.2023

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów podczas zawodów i organizację jest Prezes Koła lub inna wyznaczona osoba.

 2. W zawodach może uczestniczyć każdy członek Koła posiadający aktualna kartę wędkarską i opłaconą składkę członkowską , według kolejności zgłoszeń.

 3. Zawody organizowane są w dwóch kategoriach wiekowych: Juniorzy i Seniorzy (dana kategoria przy min. 8 osób na zawodach). Zawodnik jest zakwalifikowany do danej kategorii wiekowej na zawodach, w rankingu Wędkarz Roku brane są wyniki obu kategorii wiekowych razem.

 4. W kategorii Juniorzy uczestnicy do lat 14 konieczna jest obecność opiekuna w czasie trwania zawodów, uczestnicy powyżej 14 lat zalecana jest obecność opiekuna.

 5. Do udziału w zawodach zakwalifikuje się ten , kto uiści ustaloną wpłatę „Wpisowe” i zapisze się na listę startową w określonym terminie tj. Potwierdzenie uczestnictwa w zawodach do piątku do godziny 24. Juniorzy są zwolnieni z opłaty startowej.

 6. Zawody przeprowadzone zostaną na wcześniej wybranym akwenie.

 7. Termin zawodów i akwen zostaną podane w stosownym komunikacie przed zawodami.

 8. Zawody rozgrywane są zgodnie z „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb”.

 9. Wszystkie stanowiska objęte są losowaniem, a zawodnik wędkuje w obrębie swojego wylosowanego stanowiska. Czas na przygotowanie do zawodów wynosi 30 – 60 minut.

 

II. PRZEBIEG ZAWODÓW

 

W czasie zawodów podane będą przez Sędziego Głównego 4 sygnały:

 • 1 sygnał - 5 minut przed rozpoczęciem zawodnik może zacząć nęcić tzw. zanętą ciężką w taki sposób by nie przeszkadzał sąsiedniemu zawodnikowi.

 • 2 sygnał - można łowić

 • 3 sygnał - 5 minut do zakończenia zawodów

 • 4 sygnał - zakończenie zawodów, po tym sygnale ryba złowiona nie będzie zaliczana do punktacji.​

 1. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, zanęt i przynęt.

 2. Zabronione jest korzystanie z pomocy innych osób poza przypadkami losowymi.

 3. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z RAPR. Minimalny wymiar dla wybranych gatunków ryb: Płoć - 15 cm, Leszcz i Krąp - 20 cm.

 4. Zanęta na zawody w ilości max. 17 l

 

III. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW

 

 1. Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb.

 2. Za przedłożenie Komisji Sędziowskiej ryb nie wymiarowych zawodnik otrzymuje punkty karne w ilości podwójnego ciężaru tych ryb.

 3. Zawodnik zdyskwalifikowany jest uwzględniany w wynikach, ale nie jest sklasyfikowany i otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą liczbie zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze danej kategorii plus 1.

 4. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych przez zawodnika.

 

Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli.

 • przykład nr 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy;

 • przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy).

Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej wartości miejsc nieprzydzielonych w ich sektorze.

 • przykład nr 1: 15 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+15):2=13,5 punktów sektorowych każdy;

 • przykład nr 2: 13 zawodników, sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe od 1 do 6 i 7 zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+13):2=10 punktów sektorowych każdy.

IV. KLASYFIKACJA KOŃCOWA ZAWODÓW

    1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe uzyskane przez zawodnika we wszystkich turach. Zawodnicy którzy nie złowili ryb a uzyskali punkty sektorowe nie są brane pod uwagę przy klasyfikacji końcowej natomiast wynik końcowy jest ustalany na podstawie wyższego numeru stanowiska.

    2.Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje waga ryb. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca na podstawie wyższego numeru wylosowanego stanowiska.

    3. Zwycięża ten zawodnik , który zdobędzie najwięcej punktów (klasyfikacja prowadzona w oparciu o „Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW”)

    4. Zawodnicy , którzy uzyskali największą ilość punktów otrzymują puchary lub nagrody wg. Tabela nr.1 dla kategorii Juniorzy i Seniorzy.

    5. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany przez Sędziego Głównego za :

 • stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie zawodów.

 • zajęcie innego niż wylosowane stanowisko.

 • nęcenie ryb i mycie rąk w łowisku przed podaniem sygnału do nęcenia.

 • nęcenie w czasie zawodów zanętą ciężką (większa od kurzego jaja), pomimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego.

 • wchodzenie do wody podczas zawodów.

 • opuszczania stanowiska bez zgłoszenia tego sędziemu i bez ważnej przyczyny.

 • nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego).

    6. Ważenie złowionych ryb odbędzie się na stanowiskach wędkarskich, a po zważeniu ryb złowionych , zostaną one wpuszczone do wody.

    7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w uzgodnieniu z komisją sędziowską

    8. Wszystkie decyzje podejmuje Sędzia Główny , a wszelkie wątpliwości i protesty rozpatruje Komisja Odwoławcza.

    9. Na czas przeprowadzania Zawodów Wędkarskich Koła PZW Stelmet zostaje udostępniony w części Regulamin Zawodów oraz Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.

 

V. DANE OSOBOWE (RODO)

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest PZW Zarząd Główny, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa.

 2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PZW Okręg Zielona Góra, ul.Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra, służy następujący adres email: iodo@pzw.zgora.pl 

 3. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Dane osobowe oraz wizerunek Uczestników biorących udział w Zawodach przetwarzane będą w celu przeprowadzenia tych Zawodów, w tym prowadzenia związanych z tym ewidencji, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród, ich wykorzystania oraz dokonania niezbędnych obowiązków podatkowych.

 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska uczestnika wraz z zajętym przez niego miejscem we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o zawodach i ich wynikach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w Zawodach.

 5. Udział w Zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o zawodach i ich wynikach. W przypadku braku zgody na publikację wizerunku, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w Zawodach.

 6. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.

 7. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 8. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wykaz nagród na zawodach wędkarskich w 2023 r.

Juniorzy - 1 miejsce 50 zł, 2 miejsce 30 zł, 3 miejsce 20 zł. (Puchary miejsce 1,2,3)

Seniorzy - 1 miejsce 140 zł, 2 miejsce 120 zł, 3 miejsce 100 zł, 4 miejsce 80 zł, 5 miejsce 60 zł (Puchary miejsce 1,2,3,)

bottom of page